Werkgroep Waterschans is zeer ontstemd over massale bomenkap en beschadigingen

Foto SIEB, 23 augustus 2011

Waterschans Brief Werkgroep Waterschans aan college B&W 27 april 2012

Namens de werkgroep Waterschans vraag ik uw aandacht voor de volgende aangelegenheden met betrekking tot de Waterschans, onderdeel van het plan ScheldeVesting:

1. De forse beschadigingen aan delen van het muur- en aardwerk als gevolg van de kap van bomen en struiken zonder vergunning;

2. Terreinafscheiding;

3. Muur- en grondwerk van het Noordwestelijk Bastion;

4. Archeologisch onderzoek;

5. Bodemverontreiniging;

6. Open dag voor leden van het College, (burger)Raadsleden en belangstellenden;

7. Gesprek met wethouder en projectleider.

Als toelichting dienen de volgende opmerkingen;

1. Zoals uw College bekend, is voor de kap van bomen en struiken geen aanlegvergunning met de daaraan gekoppelde ter visielegging door uw College verstrekt, wat uit ambtelijke kringen is bevestigd. Onze werkgroep wil graag worden geïnformeerd over de beweegredenen een dergelijke vergunning niet aan te vragen. Geconstateerd kan worden dat de kap buitengewoon rigoureus heeft plaatsgevonden zodat het gehele gebied volkomen kaal is en forse schade is toegebracht. Zie ook bijgesloten notitie van de Stichting Menno van Coehoorn. Inmiddels is een ambtelijk overleg gepland met leden van onze werkgroep.

2. Ook heeft onze groep geconstateerd dat op de Schans volop wordt gefietst en gewandeld, maar ook de eerste quads en crossers zijn gesignaleerd en wij maken ons bezorgd over vernielingen aan dit Rijksmonument waarvan de relicten nu zeer kwetsbaar zijn geworden en aantrekkelijk voor lieden met minder goede bedoelingen. Reden voor ons uw College te verzoeken het gebied tot verboden terrein te willen verklaren en zodanige maatregelen te treffen dat betreding en beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hierbij valt te denken aan betonblokken op de dijklichamen en hekwerken of dergelijke.

3. Bij de forse ingreep op de Schans is een gedeelte van het muur- en aardwerk van het Noordwestelijk bastion blootgelegd en zijn daaraan forse beschadigingen toegebracht. Het is daarom zaak dat dit deel van de Schans zodanig wordt geconditioneerd dat verdere achteruitgang door restauratie wordt tegengegaan en hogere kosten daarvoor in de toekomst worden vermeden.

4. Uit de gemeentelijke voorlichtingspagina’s blijkt dat de kaalslag o.m. tot doel heeft het archeologisch onderzoek op de Schans mogelijk te maken door een grotere toegankelijkheid. Wij horen graag wanneer een dergelijk onderzoek gaat plaatsvinden omdat uit ambtelijke kring blijkt dat daarvoor geen werkzaamheden zijn gepland of opgedragen.

5. Eveneens blijkt uit deze pagina’s dat geen onderzoek naar bodemverontreiniging is gepland of opgedragen, terwijl onderzoek naar de kwaliteit van de grond aan het oppervlak, zowel als in de ondergrond zeer gewenst is. De mening van uw College vernemen wij graag.

6. Wij informeren het College dat wij op 26 mei 2012 – met uw toestemming voor betreding van het terrein – opnieuw een ‘open dag’ organiseren waarop van 10.00 tot 12.00 uur de leden van uw College en de ( burger) raadsleden op de Schans kunnen worden ontvangen en desgewenst worden geïnformeerd over het historisch verleden en het door ons voorgestane herstel en toekomstig gebruik van de Schans. De middag is bestemd voor de ontvangst en voorlichting van belangstellenden. Wij streven voor de toekomst van de Waterschans naar restauratie en gebruik door de watersport- en culturele verenigingen, waardoor een toeristisch-economisch en sociaal-cultureel centrum van regionaal belang ontstaat.

7. Wij stellen het zeer op prijs op gezette tijden met uw College en de projectleider te overleggen over de voortgang van uw inspanningen voor de Schans en worden daarbij ook graag geïnformeerd over de voortgang van dit project gedeelte: een uitnodiging daartoe in de tweede helft van mei 2012 stellen wij zeer op prijs.

 

Resultaat overleg met de gemeente

Begin mei heeft het  overleg tussen de werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente Bergen op Zoom plaatsgevonden. Een aantal afspraken/toezeggingen:

1. De gemeente kijkt of de reparatie van de beschadiging van de muurwerken ten laste kan komen van de verzekering van de aannemer. Men wil in ieder geval dat er gerepareerd en geconserveerd wordt om verder verval te voorkomen.

2. Ook belooft men maatregelen te treffen om verdere beschadiging van de Waterschans door motorcrossers en quad-rijders te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk het gebied af te sluiten

3. Er is afgesproken dat bij elke nieuwe stap die in de ontwikkeling van het gebied door de gemeente wordt gezet de betrokken delegatie zal worden geïnformeerd via de voorzitter ad interim Eric Goossen. Hiermee hopen we in de toekomst nieuwe onaangename verrassingen te voorkomen.

 

 

 

Reageren op dit bericht

Via onderstaand formulier kunt u een reactie op dit bericht achterlaten.

Uw e-mailadres wordt nooit aan derden verstrekt. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een *