Inspreeknotitie plan Scheldeveste, onderdeel Waterschans

Foto SIEB, 23 augustus 2011

Inspreeknotitie plan Scheldeveste, onderdeel Waterschans; 26-09-11.

EricGoossen, bestuurslid Geschiedkundige Kring en via deze vereniging lid van de Werkgroep Waterschans.

De werkgroep is een organisatie die kort geleden tot stand kwam na de presentatie van de plannen met de Waterschans: het volbouwen met ca. 160 woningen op de Schans. Meer dan 16 ‘clubs’ die bij elkaar vrijwel alle vertegenwoordigen op cultureel en watersport gebied, werken samen aan optimalisering en behoud van de Schans voor cultuur en watersport. Uit dit aantal mag blijken dat niet alleen veel belangstelling bestaat voor het onderdeel Waterschans uit het plan Scheldeveste, maar ook dat groot maatschappelijk draagvlak voor behoud en herstel van de Schans in ruime mate aanwezig is.

 

Het plan Waterschans in vogelvlucht bezien levert de volgende mogelijkheden op:

1. Aanleg van een jachthaven in het oude havenkanaal in 2013-2014;

2. Aanleg van een tweede jachthaven in de gracht van de waterschans in 2016 of (veel) later;

3. Keuze uit 3 ‘lastige’ mogelijkheden:

a. herstel ‘in oude luister’ van het Rijksmonument met een aantal gebouwen en woningen in ‘recreatieve sfeer’;

b. herstel ‘in oude luister’en bebouwing met dure koopwoningen;

c. bebouwing van de Waterschans met ca. 160 woningen.

De werkgroep accentueert dat de eerste keuze ca, 5 miljoen duurder uitvalt dan volledige bebouwing, maar dat levert wel een onherstelbaar maatschappelijk verlies op voor de toekomst.

 

De Waterschans nader beschouwd

1. Een Rijksmonument (citaat) ‘vanwege de cultuurhistorischewaarde, in het bijzonder in de geschiedenis van de Nederlandse fortificatiën’;

2.Het enige 16e eeuwse vestingwerk dat –ten dele- is bewaard gebleven: het Ravelijn is 17e eeuws;

3.De Schans was van grote defensieve waarde voor Zeeland en Brabant;

4.In onze stad resteert nauwelijks iets van de vestingwerken: veel ging verloren;

5.Restuaratie van de bastionpunten en van de hoofdgracht is technisch gezien goed mogelijk; zie de restauratie van de forten de Roovere en Henricus;

 

De relatie tussen Scheldeveste en de Waterschans vanuit cultuur en recreatie gezien

1.Een uitstekend idee om de oude haventoegang, afgedamd in 1964 na aanleg van de Theodorushaven, weer op te maken en te bestemmen als jachthaven;

2.Historisch juist en getuigend van een sterk cultureel besef om de vijfhoekige grondvorm van de Schans te herstellen en te omringen met een gracht zoals vroeger;

 

De globale plannen van de werkgroep.

De voorlopig ontwikkelde plannen  voor invulling van de Waterschans bieden voordelen die ook geldelijk zijn te waarderen, waardoor:

1. Cultuurhistorie en toeristische recreatieve waarden worden gecombineerd en Bergen op Zoom als ‘waterstad’ nadrukkelijk op de kaart wordt gezet;

2. Synergie ontstaat tussen behoud van de toenmalige machtige vestingstad Bergen op Zoom en waarden en belangen van recreatie, toerisme, educatie en wonen. Een plan dat een historische, moderne en duurzame toekomst kent en nieuw inwoners trekt;

3. Fasering in tijd en geld is mogelijk, hetgeen kansen biedt voor nadere studie en uitwerking.

 

De relatie tussen woningbouw en de Waterschans.

In het nieuwe ‘Beleidsplan Wonen’ (pag. 24) worden aantallen woningen geprognosticeerd:

2011- 2015 140 woningen;

2015- 2020 400 woningen;

2020-2025 440 woningen;

2025-2030 180 woningen;

De nota geeft 1300 woningen aan, maar het feitelijk aantal is 1160; een verschil van 140 woningen: houdt men rekening met minder woningen? Op de Schans?

Om de kaderstellende kwalitatieve eindvoorraad woningen in 2013 te halen is bebouwing van de Waterschans door een besluit anno 2011 niet nodig; want voor de geplande woningen 2011- 2020 van 540 stuks is die locatie niet nodig.

 

Conclusies

1. Een gerestaureerde Waterschans biedt een unieke kans voor Bergen op Zoom haar positie als officiële vestingstad tot in de verre toekomst te waarborgen;

2. Een gerestaureerde Waterschans biedt een unieke kans voor Bergen op Zoom het toeristisch product uit te breiden tot waterstad en dat in de verre toekomst te waarborgen;

3.Een gerestaureerde Waterschans biedt een unieke kans voor Bergen op Zoom een plaats te bieden aan alles wat de cultuurhistorie en de watersport in onze stad te bieden heeft.

 

Aanbevelingen

1. Kies in 2011 niet voor een intensieve bebouwing waardoor op historische grond een’dichte’ stadswijk ontstaat, waarbij het nog de vraag is op de grond opbrengst ook werkelijk wordt gerealiseerd. Immers dat is een opbrengst ‘op papier’;

2.Gezien de intensieve plannen voor woningbouw en de fasering daarvan is een besluit nu niet nodig; dat kan later en wellicht gelden dan andere inzichten en mogelijkheden;

3.Geef de werkgroep van erfgoed en watersport langer een kans om tot uitwerking te komen in goed overleg met de gemeentelijke diensten. De tijd is daarvoor beschikbaar;

4. Draag het college op al het mogelijk te doen om via externe financiering subsidies te vinden voor herstel van het monument. Denk hierbij aan de regeling ‘Landschap van Allure’ en/of ‘Brabant aan Zee’;

5. Lijkt herstel in de eerst komende jaren niet mogelijk, laat de Waterschans liggen zoals nu en wacht op betere tijden.

 

Reageren op dit bericht

Via onderstaand formulier kunt u een reactie op dit bericht achterlaten.

Uw e-mailadres wordt nooit aan derden verstrekt. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een *