Archief Beckers overhandigd aan het Markiezenhof Historisch Centrum

Ir. Piet Beckers heeft SIEB een schenking van zes dozen vol uiteenlopend materiaal uit de geschiedenis van de voormalige “N.V. Haardenfabriek en IJzergieterij St. Joseph v.h. Hubert C. Beckers” gedaan. De schenking betreft het persoonlijk archief van Hubert C. Beckers dat bewaard is door zijn zoon Piet uit Apeldoorn. De goede contacten met Cees Boerhout van SIEB hebben ervoor gezorgd dat het materiaal in november 2013 aan SIEB is geschonken en naar Bergen op Zoom is gekomen. Cees Boerhout is vervolgens aan de slag gegaan met het inventariseren, rubriceren en beschrijven van alle archiefstukken met hulp van Frein de Laat, oud-medewerker van Beckers, en Jan Kriele, zoon van de voormalige adjunct-directeur van Beckers. In een klein jaar zijn de brieven, verslagen, akten, brochures en de ruim 500 foto’s nauwkeurig beschreven. Een bijzonder stuk is het handgeschreven dagboek c.q. levensgeschiedenis van Hubert C. Beckers. Tijdens de inventarisatie besluit Jan Kriele zo’n 125 foto’s van het werkzame leven van zijn vader bij Beckers toe te voegen aan de schenking.

Het is voor het Markiezenhof een waardevolle toevoeging aan de archiefcollectie. Op een feestelijke en sfeervolle bijeenkomst in de studiezaal van het informatiecentrum van het Markiezenhof is op vrijdag 21 november de collectie door SIEB overgedragen aan het gemeentelijke archief in aanwezigheid van Piet en Lidy Beckers en zo’n 40 belangstellenden.

Cees Boerhout verwoordt het als volgt:

“In november 2013 ontving SIEB van de heer Piet Beckers zijn foto’s en documenten, die van N.V. Haardenfabriek en IJzergieterij St. Joseph v.h. Hubert C. Beckers nog in zijn bezit waren. Het betrof 4 kartonnen dozen en een grote plastic zak: boordevol! Tussen SIEB en de heer Beckers werd een schenkingsovereenkomst gesloten, waarmee SIEB eigenaar werd van de collectie. Ondergetekende nam op zich de stukken en foto’s te ordenen en te rubriceren, zodanig:

* dat het archief het eenvoudig kan omzetten naar hun systematiek
* kan laten aansluiten op de collectie, die van Beckers-zijde al een aantal jaren geleden aan, toen nog, de heer Jan van Mosselveld is overhandigd.
* een aanvulling is op datgene wat in het boek Bergen op Stoom over Beckers is geschreven
* het archief een keuze kan maken wat wel en niet bewaard zal moeten worden

Het heeft al met al een jaar geduurd om dit te realiseren, maar nu is het toch zover. Het doet me buitengewoon veel genoegen, dat de heer en mevrouw Piet en Lidy Beckers bij deze overhandiging aanwezig zijn. Zij zijn woonachtig in Apeldoorn, op reis gaan is voor hen een groot gebeuren, dus dat is niet zo vanzelfsprekend.

Wat belangrijk is (wat ik belangrijk vond) is volledigheid en zorgvuldigheid. Van beide kun je onmogelijk zeggen, dat dat ook voor de volle 100% is gelukt, maar er is uiterst serieus naar gestreefd.
Wat de volledigheid betreft is de bijdrage van de heer Jan Kriele (hier ook aanwezig) van belang geweest. Als zoon van de adjunct directeur/ procuratiehouder was hij nog in het bezit van een aantal foto’s, dat hij ons ter beschikking heeft gesteld en die wij in grote dank hebben aanvaard.

De zorgvuldigheid is ook een belangrijk element, want de kans dat iemand nog eens gaat zoeken naar fouten in dit archief is uiterst klein. Met andere woorden, zoals het hier is opgenomen en beschreven zal door eventuele onderzoekers als waar worden aangenomen. Vandaar dat er meerdere malen foto’s heen en weer zijn gegaan om toch maar zo zeker mogelijk te zijn dat de omschrijvingen juist zijn. Daarbij is veel hulp ontvangen van de heer Piet Beckers zelf, en niet te vergeten, van zijn echtgenote Lidy. Ook van de heer Frein de Laet, hier tot mijn genoegen ook aanwezig. Hij heeft vroeger bij Beckers gewerkt, beschikt over een fotografisch geheugen en heeft met veel geduld en onder het genot van vele koppen koffie geholpen om situaties en personen te beschrijven.

Cees Boerhout verhaalt over het inventariseren, ordenen en rubriceren van het Beckers archief

Cees Boerhout verhaalt over het inventariseren, ordenen en rubriceren van het Beckers archief

 

In de verzameling foto’s en documenten bevinden zich enige opmerkelijke exemplaren. Bijvoorbeeld het handgeschreven levensverhaal van mister X, wat het levensverhaal van Hubert C. Beckers zelf blijkt te zijn. Het is overgeschreven door echtgenote Lidy van Piet Beckers. Het leest als een jongensboek en laat een heer Beckers zien die met ongelooflijke werklust en veel doorzettingsvermogen zijn bedrijf leidde en groot maakte. Hij had grote nieuwsgierigheid naar het vakgebied ijzergieten en nam onder meer les aan de Universiteit van Aken bij de wereldberoemde professor Piwowarski. Met prof. Piwowarski raakte hij bevriend en via hem heeft Hubert contact kunnen leggen met ijzergieterijen in Duitsland, die hij, gewapend met de nodige leergierigheid, ook regelmatig heeft bezocht. Maar er zit ook een foto tussen van een proef met overkokende melk om te proberen een lak te ontwikkelen, die daar tegen kon. Vroeger een belangrijk verkoop argument. Nu niet meer, want waar kookt tegenwoordig nog melk over? En er zijn ook foto’s van oorlogsschade en een verslag: “3 dagen rond de bevrijding”. Ooggetuige verslag van (waarschijnlijk) Hubert C. Beckers zelf van de bevrijding van Bergen op Zoom en wat zich afspeelde rond de fabriek. Er is daar aan het einde van de tweede wereldoorlog hevig gevochten. Het voert te ver om alle foto’s en documenten nu te noemen, maar onderzoekers in de toekomst zullen er ongetwijfeld hun weg in vinden.

 Cees Boerhout, Frein de Laat en Jan Kriele (v.l.n.r.) hebben de klus samen geklaard


Cees Boerhout, Frein de Laat en Jan Kriele (v.l.n.r.) hebben de klus samen geklaard

Ik mag niet eindigen zonder een grote wens van SIEB te vermelden: een tentoonstellingsruimte voor foto’s, films, artikelen enz. van ijzer- en metaalgieterijen. Deze bedrijfstak heeft decennialang, samen met de suikerfabrieken, het industriële bedrijfsklimaat van Bergen op Zoom bepaald. En de werknemers (bijna de helft van de in de industrie werkzame personen werkte in gieterijen) kwamen uit Bergen op Zoom en de wijde omgeving. Met de ordening van gieterij archieven hebben we al een mooi begin gemaakt voor het behoud van waardevol archief materiaal en met het schrijven van het boek Bergen op Stoom is een belangrijk stuk gieterijhistorie vastgelegd, maar in menige kelder, schuur of kamer van Bergenaren staan nog voorwerpen, artikelen of afbeeldingen, die de herinnering aan de gieterijen levend kunnen houden: een museum waard! Na deze hartenwens is het mij een groot genoegen namens SIEB en de heer Piet Beckers het archief van Beckers over te dragen en straks gezamenlijk de schenkingsovereenkomst te tekenen. De overdracht geschiedt symbolisch met overhandiging van het levensverhaal van mr. X, het receptie album ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan en een groot, volledig stukgelezen fotoboek. De rest heeft al eerder zijn weg gevonden naar André Moerbeek en Saskia van Bavel van het archief van historisch centrum Het Markiezenhof. Ik wil hen bij deze nog graag hartelijk bedanken voor hun niet aflatende steun. Door hun toedoen zijn de foto’s en documenten in de toekomst voor iedere belangstellende toegankelijk. Zo verdwijnt de collectie dan wel in de archieven van het historisch centrum Het Markiezenhof., maar en dat is van veel belang, niet in de vergetelheid!!”

Piet Beckers tekent de schenkingsovereenkomst tussen SIEB en het Markiezenhof mee. Ing Cees Boerhout namens SIEB en drs. Mireille Franken , Hoofd Publiek & Collecties van het Markiezenhof, hebben dat zojuist gedaan

Piet Beckers tekent de schenkingsovereenkomst tussen SIEB en het Markiezenhof mee. Ing Cees Boerhout namens SIEB en drs. Mireille Franken , Hoofd Publiek & Collecties van het Markiezenhof, hebben dat zojuist gedaan

 

De hartenwens van Cees Boerhout namens SIEB wordt door Piet Beckers ingewilligd.

De sociale sfeer bij Beckers leidde er toe dat er bij het 50 jarig bestaan van het bedrijf een apart fonds werd opgericht om bijzonderheden die zich onder het personeel voordeden, met een extra financieel ruggensteun(tje) tegemoet te komen. Ook andere doelen als Tafeltje Dekje werden vanuit dit fonds bedacht. Het bestuur van dit fonds berust bij de familie Beckers. Berust, want het bestaat nog steeds. Als tweede element in deze afronding zei Piet Beckers dat ook het bedoelde Beckers bedrijfsfonds wordt opgeheven. Het kapitaal van € 25.000 gaat conform de oorspronkelijke doelstelling en het besluit van het bestuur ten goede komen aan drie goede (Bergse) doelen. Zo gaat € 5.000 naar de Stichting Welzijn Ouderen, en eenzelfde bedrag naar de Stichting Bergen op Zicht, een nog jonge stichting die een soort ‘banenmarkt’ organiseert voor verenigingen zonder winstoogmerk. Daarnaast laat het fonds een wens van SIEB in vervulling gaan: € 15.000 wordt beschikbaar gesteld voor het inrichten van een zelfstandige tentoonstellingsruimte voor het industrieel erfgoed dat nu zoals boven vermeld betere tijden staat af te wachten in garages en schuurtjes. Voorwaarde is dat deze ruimte binnen vijf jaar na nu wordt gerealiseerd. Mocht dit niet lukken, dan vervalt het bedrag alsnog aan de beide andere genoemde instanties. Dat kan nog spannend worden! SIEB weet al een naam voor de beoogde ruimte: de Hubert C. Beckerszaal. Die gaan we hopelijk binnen afzienbare tijd in bijvoorbeeld het Markiezenhof dus zien verschijnen.

 

V.l.n.r.: ir. Piet Beckers, drs. Mireille Franken , Hoofd Publiek & Collecties van het Markiezenhof en ing. Cees Boerhout

V.l.n.r.: ir. Piet Beckers, drs. Mireille Franken , Hoofd Publiek & Collecties van het Markiezenhof en ing. Cees Boerhout

 

2 Reacties